cs en

Všeobecné obchodní podmínky

webové stránky giftcoin.cz (dále jen „VOP“)

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

  1. Předmět VOP – VOP upravují nákup Virtuálních měn, a to prostřednictvím webové aplikace na adrese www.giftcoin.cz provozované společností GiftCoin s.r.o., IČO: 07135041, se sídlem: Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 295198.
  2. Souhlas s VOP – Zákazník je povinen se před nákupem seznámit s VOP, které má možnost přečíst před potvrzením odeslání Objednávky. Zákazník projevuje souhlas s VOP zaškrtnutím položky „souhlasím“ a potvrzením odeslání Objednávky. Bez odsouhlasení znění VOP Zákazník není oprávněn provést nákup Virtuálních měn.
 2. POJMY A DEFINICE

  1. Aplikace – Webová aplikace provozovaná Prodávajícím na adrese www.giftcoin.cz.
  2. Cena – Kupní cena Virtuálních měn ve smyslu čl. 8.1. VOP.
  3. Hardware peněženka – Hardware zařízení sloužící ke správě a používání privátních klíčů (včetně provádění transakcí) Virtuálních měn, zejména TREZOR Model T, TREZOR One, Ledger Bitcoin Wallet Nano S nebo OPENDIME.
  4. Kupní smlouva – Smlouva ve smyslu čl. 3.1. a 3.2. VOP uzavřená mezi Prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím.
  5. Objednávka – Prostřednictvím Aplikace vyplněný formulář (návrh na uzavření Kupní smlouvy), a to postupem dle čl. 3.3.1. až 3.3.3. VOP.
  6. OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  7. Prodávající – GiftCoin s.r.o., IČO: 07135041, se sídlem: Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 295198.
  8. Virtuální měna – Elektronicky uchovávaná jednotka bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, a která není peněžním prostředkem podle zákona o platebním styku, ale je přijímána jako platba za zboží nebo služby i jinou osobou odlišnou od jejího emitenta. Zejména se jedná o Bitcoin, Litecoin a Ethereum.
  9. Zákazník – Fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která prostřednictvím Aplikace nakupuje Virtuální měny a tím uzavírá s Prodávajícím Kupní smlouvu dle VOP.
  10. Zákon o AML – zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
 3. KUPNÍ SMLOUVA

  1. Kupní smlouva – Prodej Virtuálních měn prostřednictvím Aplikace je realizován na základě Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím.
  2. Předmět Kupní smlouvy – Předmětem Kupní smlouvy dle čl. 3.1. VOP je zejména (i) závazek Prodávajícího odevzdat Kupujícímu stanovené Virtuální měny, které jsou předmětem koupě, a umožnit Kupujícímu nabýt k nim vlastnické právo, a (ii) závazek Kupujícího převzít Virtuální měny a zaplatit Prodávajícímu Cenu.
  3. Proces uzavření Kupní smlouvy – Kupní smlouva je uzavírána za využití Aplikace, a to následujícím postupem:
   1. Zákazník v konfigurátoru Aplikace zvolí celkovou výši Ceny a rozložení portfolia nakupovaných Virtuálních měn.
   2. Zákazník z nabídnutých možností zvolí způsob předání Virtuálních měn, a to volbou Hardware peněženky jako jejich nosiče.
   3. Zákazník vyplní formulář obsahující identifikační údaje a následně potvrdí shrnutí Objednávky.
    Zákazník odpovídá za pravdivost, správnost a úplnost údajů, které uvedl v Objednávce. Má se za to, že tyto údaje odpovídají skutečnosti, a Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli újmy vzniklé v důsledku jakýchkoli chyb a nedostatků v poskytnutých údajích.
   4. Prodávající odešle Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu potvrzení Objednávky, obsahující zejména následující informace:
    1. Cena kupovaných Virtuálních měn;
    2. Instrukce k zaplacení Ceny, včetně lhůty;
    3. Předpokládané množství kupovaných Virtuálních měn dle zvoleného portfolia a cenového kurzu k okamžiku potvrzení Objednávky;
    4. Způsob předání Virtuálních měn.
   5. Prodávající bezodkladně po uhrazení ceny odešle Zákazníkovi e-mail, kterým jej informuje o tom, že Cena byla uhrazena.
  4. Okamžik uzavření kupní smlouvy – Za okamžik uzavření Kupní smlouvy podle § 1745 OZ je považováno doručení potvrzení Objednávky Prodávajícího dle čl. 3.3.4. VOP, a to e-mailem na adresu Zákazníka.
 4. PŘEDÁNÍ VIRTUÁLNÍCH MĚN

  1. Termín předání – Termín předání je dohodnut prostřednictvím rezervačního systému Prodávajícího, na který bude odkazováno v potvrzení Objednávky. Termín předání může být dohodnut rovněž v navazující komunikaci mezi Prodávajícím a Zákazníkem (telefonicky nebo e-mailem).
  2. Místo předání – Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je místem předání Olivova 2096/4, 110 00 Nové Město.
  3. Průběh předání – V rámci předání jsou provedeny zejména následující kroky:
   1. V závislosti na výši Ceny je provedena identifikace a případně i kontrola Zákazníka ve smyslu Zákona o AML;
   2. Otevření balení vybrané Hardware peněženky;
   3. Podpora, asistence a konzultace při instalaci Hardware peněženky a pořízení zálohy (je-li to pro danou Hardware peněženku relevantní);
   4. Provedení transakce nakupované Virtuální měny na adresu vygenerovanou vybranou Hardware peněženkou (pro každou ze zvolených Virtuálních měn);
   5. Podepsání předávacího protokolu k předaným Virtuálním měnám.
 5. HARDWARE PENĚŽENKA

  1. Darovací smlouva – Hardware peněženka, která je využita k předání zakoupených Virtuálních měn dle Kupní smlouvy, je Prodávajícím Zákazníkovi darována dle § 2055 a násl. OZ.
  2. Vrácení plnění – Je-li Zákazník z jakékoliv důvody povinen vrátit Prodávajícímu plnění z Kupní smlouvy, je Zákazník povinen vrátit Prodávajícímu rovněž darovanou Hardware peněženku. Není-li Hardware peněženku možné vrátit, je Prodávající oprávněn požadovat po Zákazníkovi poskytnutí peněžité částky odpovídající hodnotě darované Hardware peněženky.
 6. MNOŽSTVÍ VIRTUÁLNÍCH MĚN

  1. Množství Virtuálních měn – V rámci potvrzení Objednávky je uvedeno předpokládané množství Virtuálních měn, které mají být Zákazníkovi předány. Množství uvedené v potvrzení Objednávky je pro Prodávajícího závazné za kumulativního splnění následujících podmínek:
   1. Cena bude Prodávajícím uhrazena včas a v souladu s VOP; a
   2. Od okamžiku uzavření Kupní smlouvy do uhrazení Ceny nedojde k nárůstu cen Virtuálních měn odpovídajících Objednávce o více než 1 %. Pro výpočet cen Virtuálních měn se použijí aktuální kurzy na kryptoměnové burze „Coinmate“ dostupné na webové adrese https://coinmate.io.
  2. Změna množství Virtuálních měn – Došlo-li od uzavření Kupní smlouvy do okamžiku uhrazení Ceny na bankovní účet Prodávajícího k nárůstu cen Virtuálních měn odpovídajících Objednávce o více než 1 %, je Prodávající oprávněn odeslat Zákazníkovi e-mailem informaci o změně množství kupovaných Virtuálních měn. V informačním e-mailu Prodávající uvede nové hodnoty (množství) Virtuálních měn dle uzavřené Kupní smlouvy, které odpovídají jejich aktuálním cenovým kurzům.
  3. Změna Kupní smlouvy – Potvrzením Zákazníka (např. formou e-mailu), že souhlasí se změnou množství Virtuálních měn dle čl. 7.2. VOP dochází ke změně Kupní smlouvy v rozsahu dodávaného množství Virtuálních měn.
  4. Opakovaná změna množství Virtuálních měn – Došlo-li v době od zaslání informace o změně množství Virtuálních měn dle čl. 7.2. VOP do obdržení souhlasu Zákazníka dle čl. 7.3. VOP k opětovnému nárůstu cen Virtuálních měn ve smyslu čl. 7.2. VOP, je Prodávající oprávněn postupovat obdobně dle čl. 7.2. a 7.3. VOP.
  5. Zrušení Kupní smlouvy – Ke zrušení a zániku Kupní smlouvy dochází automaticky v následujících případech:
   1. Zákazník vyjádří nesouhlas se změnou množství Virtuálních měn dle čl. 7.2. VOP;
   2. Zákazník se nevyjádří ke změně množství Virtuálních měn dle čl. 7.2. VOP ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení informace o změně množství Virtuálních měn.
 7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cena – Cena uvedená v Objednávce a jejím potvrzení je uvedena včetně všech souvisejících sazeb a poplatků, není-li výslovně uvedeno jinak.
  2. Instrukce v potvrzení Objednávky – Zákazník uhradí Cenu na účet Prodávajícího v rámci lhůty k plnění stanovené v potvrzení Objednávky. Ustanovení § 2119 odst. 1 věta první OZ se nepoužije.
  3. Okamžik uhrazení Ceny – Cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání platby na bankovní účet Prodávajícího.
  4. Bezhotovostní převod – Zákazník se zavazuje uhradit Cenu výhradně bezhotovostním převodem z bankovního účtu, který je veden na jeho jméno nebo k němuž má dispoziční právo. Nesplnění podmínek podle předchozí věty se považuje za závažné porušení Kupní smlouvy a Prodávající neodpovídá za žádné újmy vzniklé v jeho důsledku na straně Zákazníka nebo třetí osoby.
  5. Zpráva pro příjemce – Zákazník vyplní při úhradě Ceny bankovní zprávu pro Prodávajícího jakožto příjemce platby, a to v souladu s instrukcemi uvedenými v potvrzení Objednávky. V opačném případě je vyloučeno prodlení Prodávajícího s poskytnutím protiplnění, tj. předáním kupovaných Virtuálních měn.
 8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Lhůta pro reklamaci – Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění týkajícího se Virtuálních měn, které jsou předmětem Kupní smlouvy, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy vadné plnění zjistil, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od předání Virtuálních měn.
  2. Způsob uplatnění reklamace – V případě uplatnění práva z vadného plnění Zákazník zašle Prodávajícímu prostřednictvím elektronické komunikace informace o reklamovaných vadách, a to včetně čísla Objednávky.
  3. Lhůta k vyřízení reklamace – Prodávající rozhodne o reklamaci osoby, která je spotřebitelem, ve lhůtě tří (3) pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Samotnou reklamaci je Prodávající povinen vyřídit do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace.
  4. Ujednané vlastnosti – Prodávající negarantuje žádnou kvalitu transakční historie Virtuálních měn, které jsou předmětem Kupní smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že veškerá transakční historie Virtuálních měn je veřejně přístupná prostřednictvím blockchain prohlížečů a nelze ji měnit. Transakční historie žádným způsobem neomezuje technickou funkčnost Virtuálních měn.
  5. Hardware peněženka – Zákazník není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění týkající se darované Hardware peněženky, neboť Hardware peněženka není předmětem Kupní smlouvy.
 9. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Nemožnost odstoupení Zákazníka – Zákazník, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že není oprávněn odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy dle § 1829 a násl. OZ, neboť toto právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy se dle § 1837 odst. b) OZ nevztahuje na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy.
   Zákazník si je vědom, že Virtuální měny jsou zbožím ve smyslu § 1837 odst. b) OZ, neboť jejich cena je zejména vysoce volatilní, závislá na výchylkách odpovídajícího trhu a naopak nezávislá na vůli Prodávajícího.
  2. Odstoupení Prodávajícího – Prodávající může odstoupit od Kupní smlouvy kdykoli až do okamžiku, než jsou Virtuální měny předány Zákazníkovi, a to:
   1. Z důvodu nemožnosti splnit svůj závazek vůči Zákazníkovi pro nedostatečnou likviditu, přerušení dodávky elektrického proudu či internetového připojení, omezení přístupu k bankovnímu účtu Prodávajícího, přerušení provozu burzy Virtuální měny, kterou Prodávající využívá k nákupu Virtuálních měn anebo v případě zásahů vyšší moci;
   2. Z důvodu podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve smyslu Zákona o AML;
   3. Z důvodů nárůstu ceny dodávaných Virtuálních měn ve smyslu čl. 7.2. VOP, tj. v případě, že dojde od uzavření Kupní smlouvy do okamžiku uhrazení Ceny na bankovní účet Prodávajícího k nárůstu cen Virtuálních měn odpovídajících Objednávce o více než 1 %;
   4. Z důvodů neuváženého, zbytečně zatěžujícího či obstrukčního jednání Zákazníka (např. opakované zadávání a neuhrazení Objednávek, administrativní zatěžování opakovanými objednávkami v krátkém časovém sledu apod.);
   5. Z důvodu nesplnění požadavků týkajících se uhrazení Ceny (včetně platebních podmínek), a to zejména náležitostí platby provedené Zákazníkem ve smyslu čl. 8.4. nebo 8.5. VOP.
  3. Účinky odstoupení od Kupní smlouvy – V případě odstoupení od Kupní smlouvy se tato od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny si vrátit poskytnuté plnění.
 10. VRÁCENÍ PLNĚNÍ

  1. Plnění poskytnuté Prodávajícímu – Je-li Prodávající povinen vrátit Zákazníkovi poskytnuté plnění, učiní tak na bankovní účet Zákazníka, a to nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů od zániku Kupní smlouvy nebo ode dne vrácení protiplnění Prodávajícího Zákazníkem, podle toho, který okamžik nastane později.
  2. Plnění poskytnuté Zákazníkovi – Je-li Zákazík povinen vrátit Prodávajícímu poskytnuté plnění, učiní tak dle následujícího postupu:
   1. Virtuální měny budou vráceny na adresy Virtuálních měn oznámené Prodávajícím Zákazníkovi (např. formou elektronické komunikace) nebo uveřejněné v Aplikaci;
   2. Darované Hardware peněženky budou Prodávajícímu vráceny osobně v sídle Prodávajícího nebo prostřednictvím dopravce. Náklady na vrácení Hardware peněženky nese Zákazník.
 11. OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU

  1. Povinnosti dle Zákona o AML – Prodávající je oprávněn ověřovat a požadovat po Zákazníkovi informace a dokumenty nezbytné pro plnění povinností dle Zákona o AML.
  2. Identifikace – Zákazník bere na vědomí, že pro nákup Virtuálních měn v hodnotě nad limit odpovídající 1.000 EUR je Prodávající povinen identifikovat jeho osobu dle § 7 odst. 1 Zákona o AML. Zákazník je povinen poskytnout v rámci identifikace pravdivé údaje.
  3. Kontrola – V souladu se Zákonem o AML je Prodávající oprávněn sledovat průběh nákupů a přezkoumávat je a po Zákazníkovi zejména požadovat:
   1. Informace o účelu a zamýšlené povaze nákupu;
   2. Informace o povaze zdrojů a původu peněžních prostředků Zákazníka použitých při nákupech.
  4. Vlastní prostředky – Zákazník se zavazuje k nákupu Virtuálních měn použít výhradně své vlastní peněžní prostředky, nikoliv prostředky cizí osoby. Zákazník je oprávněn provádět nákupy Virtuálních měn pouze pro vlastní potřebu a nikoli v zastoupení jiné osoby.
  5. Limit – Zákazník bez identifikace nesmí provést nákup v celkovém rozsahu přesahujícím hodnotu 1.000 EUR, zejména nesmí rozdělovat nákup do dvou a více spolu jakkoliv souvisejících nákupů. Má se za to, že nákupy spolu vždy souvisí, jsou-li provedeny ve stejný den nebo v bezprostředně následující pracovní dny.
  6. Rizikové transakce – Zákazník se zavazuje, že nákup Virtuálních měn nevyužije za účelem:
   1. Transferu z nebo do zemí, které jsou považované z hlediska prevence legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu za rizikové nebo vysoce rizikové; seznam těchto zemí uveřejňuje a aktualizuje organizace FATF-GAFI prostřednictvím internetových stránek;
   2. Transferu (byť jen zčásti) osobě nebo od osoby, která má původ v rizikové nebo vysoce rizikové zemi; původem se rozumí u fyzické osoby každý́ stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášena k trvalému nebo jinému pobytu o u právnické osoby stát, ve kterém má své sídlo, a současně všechny státy, v nichž má pobočku, organizační složku nebo provozovnu.
  7. Odmítnutí prodeje – pokud Zákazník poruší jakoukoli svoji povinnost dle čl. 12. VOP nebo neposkytne informace dle čl. 12.1. nebo 12.3. VOP nebo se odmítne identifikovat v souladu s čl. 12.2. VOP, je Prodávající oprávněn odmítnout prodej Virtuálních měn a odstoupit od Kupní smlouvy.
 12. BLIŽŠÍ INFORMACE A RIZIKA VIRTUÁLNÍCH MĚN

  Zákazník si je vědom zejména následujících skutečností:
  1. Absence speciální právní úpravy – Virtuální měny nejsou v rámci českého práva považovány za peněžní prostředky ve smyslu zákona o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.), tj. nejsou hotovostními, bezhotovostními ani elektronickými penězi. Obchodování s Virtuálními měnami není aktuálně upraveno českým právem a na vzniklé vztahy budou analogicky aplikována ustanovení platných právních předpisů, především ustanovení OZ.
  2. Decentralizované povaha – Virtuální měny jsou založeny na decentralizovaném systému, který zejména není regulovaný žádnou státní nebo mezinárodní institucí.
  3. Volatilita – Virtuální měny jsou vysoce volatilní a jejich hodnota může klesat i stoupat v řádu desítek procent během krátkých časových úseků.
  4. Vývoj Virtuálních měn – Virtuální měny jsou obvykle open-source softwarem, který se neustále vyvíjí a mění své vlastnosti a funkce. Prodávající nemá žádnou kontrolu nad tímto vývojem.
  5. Hodnota Virtuálních měn – Hodnota Virtuálních měn je závislá na mnoha okolnostech, které Prodávající nemůže nijak ovlivnit. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, že zakoupené Virtuální měny ztratí na své hodnotě nebo jejich využití bude omezené vlivem negativního vývoje v oblasti kryptoměn.
  6. Transparentnost Virtuálních měn – Veškeré transakce s Virtuálními měnami jsou zaznamenávány do veřejně přístupného blockchainu. Každý tak může kdykoli zjistit, kolik Virtuálních měn je v konkrétní okamžik uloženo na konkrétní adrese a ze kterých adres byly Virtuální měny na tuto adresu převedeny.
  7. Nevratnost transakcí – Transakce Virtuálních měn jsou prakticky nezměnitelné a v případě provedení chybné transakce může dojít k nevratné ztrátě převáděných Virtuálních měn. Prodávající ani jiná třetí osoba není schopna provedenou a potvrzenou transakci zvrátit nebo zneplatnit.
  8. Riziko Zákazníka – Zákazník je od okamžiku převzetí Virtuálních měn zcela odpovědný za jejich správu. V důsledku zneužití, ztráty, poškození nebo odcizení Hardware peněženky nebo její zálohy, může dojít k nevratné ztrátě veškerých Virtuálních měn, jejichž privátní klíče byly na dané Hardware peněžence uloženy.
 13. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

  1. Užívání Virtuálních měn – Prodávající není odpovědný za způsob, kterým Zákazník nakoupené Virtuální měny užívá. Prodávající zejména není odpovědný za zneužití, ztrátu, zničení nebo odcizení Hardware peněženky nebo její zálohy, ke které došlo po jejím předání Zákazníkovi.
  2. Omezení odpovědnosti – Prodávající neodpovídá za jakoukoliv újmu nebo škodu, která vznikla Zákazníkovi nebo třetí osobě v důsledku:
   1. Skutečností na straně Zákazníka, zejména uvedení chybného bankovního účtu, ztrátou, odcizením nebo zneužitím hesla k e-mailové adrese Zákazníka nebo jeho bankovnímu účtu;
   2. Legislativních změn, včetně změn v interpretaci a aplikaci již platných právních předpisů;
   3. Rozhodnutí či opatření jakéhokoliv veřejného orgánu týkajícího se Virtuálních měn;
   4. Výpadku sítě internet či per-to-peer sítí Virtuálních měn;
   5. Nezákonného zneužití Aplikace, Počítačových virů, kybernetických útoků nebo událostí vyšší moci.
  3. Porušení VOP Zákazníkem – Zákazník se zavazuje uhradit újmu, která vznikne Prodávajícímu (včetně pokuty uložené ve správních řízeních vedených dohledovými orgány), pokud újma vznikne v důsledku Zákazníkova porušení kteréhokoliv ustanovení VOP nebo jeho obcházením, zejména rozkládáním nákupů na více dílčích nákupů.
 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Výhrada změny – Prodávající je oprávněn kdykoliv upravit Aplikaci i obsah VOP, a to včetně jakýchkoliv podmínek prodeje Virtuálních měn, a to i bez předchozího upozornění Zákazníka. Případné změny se netýkají již uzavřených Kupních smluv.
  2. Řešení sporů – Vzájemné spory vzniklé v souvislosti s nákupem Virtuálních měn, VOP nebo Kupní smlouvou budou řešeny před soudy České republiky.
  3. Mimosoudní řešení – Veškeré spory vzniklé mezi Prodávajícím a Zákazníkem mohou být projednávány v rámci mimosoudní řešení sporů. V takovém případě je Zákazník (je-li spotřebitelem) oprávněn kontaktovat subjekt pro mimosoudní řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/) nebo řešit spor skrze online řešení sporů v rámci platformy ODR (http://ec.europa.eu/odr). Prodávající doporučuje, aby Zákazník v prvé řadě využil individuální kontakt s Prodávajícím k vyřešení předmětné situace.
  4. Rozhodné právo – Rozhodným právem pro plnění dle VOP, jakož i výklad VOP, je právo České republiky.
  5. Komunikace – Komunikace mezi Prodávajícím a Zákazníkem je vedena pouze písemnou formou a v českém jazyce. Za písemnou komunikaci je pro účely VOP považována i elektronická komunikace prostřednictvím e-mailu.
  6. Kontaktní údaje – Prodávajícího lze kontaktovat na tel. čísle: Bude doplněno, elektronicky prostřednictvím e-mailu: info@giftcoin.cz nebo korespondenčně na adrese: Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4.
  7. Účinnost VOP – VOP jsou platné a účinné od 1. 1. 2019.